Бизнес климатът се подобрява

 30.03.2016

Бизнес климатът в България нараства през март с 1,6 пункта след повишение с 0,5 пункта през февруари и с 0,6 пункта през януари. Това се дължи на подобряване на бизнес климата в промишлеността, в строителството и при търговията на дребно. Това показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността нараства през март с 2,9 пункта, следвайки първото си повишение през февруари с 1,2 пункта след три поредни месеца на стагнация, въпреки че проучването на НСИ регистрира известно понижение на производствената активност, както и по-резервирани очаквания за дейността през следващите три месеца. Повишението на промишленият бизнес климат се дължи в най-голяма степен на по-оптимистичните очаквания на предприемачите в сектора за бизнес състоянието на техните предприятия през следващите шест месец.

Основните пречки, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене в страната, посочени съответно от 54,8% и от 29,8% от промишлените предприемачи.

По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца, показва проучването на НСИ.

Бизнес климатът в строителството се повиши с 2,4 пункта в резултат на по-благоприятни оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията в сектора. В същото време обаче, техните прогнози за следващите три месеца остават песимистични.

Националната статистика отчита подобрение и на активността в търговията на дребно, като съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се повишава през март с 1,0 пункт (след подобрение с 2,8 пункта през февруари) в резултат на по-оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състояние на техните предприятия през следващите шест месеца. Същевременно и техните прогнози за обема на продажбите, както и за поръчките към доставчици през следващите три месеца, също бележат подобрение.

И тук пречка за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа средата, но най-сериозният проблем за развитието на дейността в отрасъла продължава да бъде свързан с конкуренцията в бранша, следван от фактора „недостатъчното търсене“. По отношение на продажните цени в отрасъла преобладаващите очаквания на търговците на дребно са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През март съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 1,3 пункта поради по-умерени оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия. По отношение на настоящото търсене на услуги техните мнения са също по-резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца остават благоприятни.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса в този отрасъл, като относно продажните цени в сектора, преобладаващите очаквания на мениджърите в сектора на услугите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Трайното подобряване на общия бизнес климат от началото на настоящата година върна този индекс над неговото дългосрочно осреднено ниво за пръв път от пет месеца насам, след като през май 2015 година той достигна най-високото си ниво от последните шест години.